31 Mart 2009 Salı

TOPRAK VE BAZI KAVRAMLAR

Çağımızın; Bilgi çağı olarak adlandırılması şüphesiz çok doğrudur. Günümüzde paylaşımının ve ulaşılabilirliğinin teknoloji sayesinde kolaylaşmasıyla beraber, bilgiyi üreten, yaygınlaştıran ve doğru kullanan toplumlar daha uygar ve daha zengin olmaktadır. Bilgi ancak, kullananların ortak dili üzerinden doğru paylaşılabilir ve yaygınlaştırılabilir.

Bu konuda Ziraat mühendisleri, tekniker ve teknisyenleri olarak kendi aramızda bile bazı kavramları eksik veya yanlış kullanabiliyoruz. Toprak bünyesini ve yapısını doğru tanımamız yetiştiricilikte doğru bitki ve çeşit seçiminden, uygun sulama ve gübreleme programını belirlememize kadar bizi yönlendirecek önemli bir etmendir. Toprak, birçok bilimsel alanda olduğu gibi hala tamamen çözülememiş bir bilim olup, hepimizin bildiği gibi hakkında ciltler dolusu yazılabilir. Bu makalede mesleki bazı kavramları kısaca bir kez daha hatırlatmak, paylaşmak istedim.

Toprağın Fiziksel Özelliklerinden;
 1. Bünye (Tekstür): Bir toprağı oluşturan kum, silt ve kil gibi farklı büyüklükteki ve yapıdaki parçacıkların toplam içindeki oranları hakkında fikir veren bir kavramdır. Bünye analizinde bu parçacıklar % cinsinden bulunur. 12 çeşit bünye sınıfı vardır. Kendi içinde alt guruplara ayrılmak kaydıyla, iki adedi kaba, yedi adedi orta, üç adedi de ince bünye olarak adlandırılır.
 2. Yapı (Strüktür): Toprağı oluşturan parçacıklar bir araya gelerek "ped" leri, bunlar "agregat" ları, bunlar bir araya gelerek yapı ünitelerini ve toprağın yapı adını oluştururlar. Kil-Silt ve kili atomlara benzetirsek, yapı ünitelerini de moleküllere benzetebiliriz.
  Bazı yapı türleri:
  • Yuvarlak
  • Tabakalı
  • Blok
  • Prizmatik

  Hiçbir düzenli yapıya sahip olmayan topraklara yapısız topraklar deriz ve başlıca iki başlıkta incelenir.
  • Teksel (serbest zerreler halinde)
  • Massiv (şekilsiz, heterojen bloklar halinde)
Bir toprağın yapısının oluşumunda;
 • Kil mineralleri,
 • Fe, Al ve Mn oksitleri,
 • Organik kolloidler,
 • Organik canlı salgıları,
 • Mikro organizma artıkları,
 • Islanma- Kuruma,
 • Donma-Çözülme,
 • Toprak işleme ve başka basınç kaynakları rol oynar.
Organik Toprak
 • İnce bünyeli topraklarda ağırlık üzerinden %30 ve üzerinde,
 • Kaba bünyeli topraklarda ağırlık üzerinden %20 ve üzerinde organik madde içeren ve derinliği 30 cm ve daha fazla olan topraklara organik topraklar denir. Bu tip topraklarda toprağın temel özelliklerini mineral fraksiyonu değil, organik fraksiyon belirler.
Verimlilik Üretkenlik
Birbiri ile sıkıca karıştırılan bu iki kavramın tanımları şöyledir.
Üretkenlik: Bir toprağın, genel olarak bitki yetiştiriciliği İÇİN üretime engel bir özelliğinin olmamasıdır.
Verimlilik: Bir toprağın belli bir ürün üzerinden üretkenlik potansiyelinin ifadesidir.
Bir başka deyişle; Üretkenlik kavramını kullanırken belli bir bitki türü öznemiz olmalıdır.
Verimli toprak aynı zamanda üretkendir. Fakat her üretken toprak her ürün için verimli değildir.

Katyon Değişim Kapasitesi:
Bir toprağın organik madde ve kil içeriğine bağlı olarak, rizosferdeki diffüz tabakada ne kadar katyonu tutup, ne kadar anyonla yer değiştirme gücünün ifadesidir.
Toprağın katyon değişim kapasitesi, katyonların ise değiştirme gücünden söz edilir.

Katyon Değişim Kapasitesi = ( % organik madde x 2,5 ) + ( % kil x 0,5 ) şeklinde matematiksel olarak ifade edilebilir.

Organik maddenin KDK'sı: 200 me / 100 gr
Montmorillonit kil mineralinin KDK'sı: 100 me / 100 gr
İllit kil mineralinin KDK'sı: 30 me / 100 gr
Kaolinit kil mineralinin KDK'sı: 8 me / 100 gr 'dır.

Katyonların değiştirme gücü (sırasıyla soldan sağa azalır)
Ba > Sr > Ca > Mg > Cs > Rb > K > Na > Li

Bir toprakta bünye ne kadar ince ise, 2:1 tipi kil minerali ne kadar fazla ise, organik madde ne kadar fazla ise K.D.K. o kadar artar.

Elektiriksel İletkenlik - Tuzluluk - Alkalilik
Elektriksel iletkenlik bildiğimiz gibi çeşitten bağımsız olarak toprak solüsyonundaki toplam çözünmüş maddenin ifadesidir. Çözünmüş madde miktarı arttıkça E.C. artar.

Tuzlu topraklar: Cl2, SO4, ve NO3 tuzlarını içerir ve başat iyonlar Ca, Mg, Na'dur. Tuzlu toprakların ortak özelliği değişebilir Na'un %15'den fazla olması ve pH'nın 8,5'un üzerinde olmasıdır.

Yazan
Faruk Tunç
Doktor Tarsa Tar. San. Tic A.Ş.
Pazar Geliştirme Departmanı

Fotoğraflar
Mike Berg
Dan Shirley

Etiketler: , , , , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 11:12 | 0 yorum

30 Kasım 2008 Pazar

Toprak Analizine Göre Gübreleme

Bitkisel üretimde esas amaç, kültür arazilerinden mümkün olan en yüksek verimi ve kaliteli ürünü elde etmektir. Bunun için çiftçilerin yapması gereken işler şunlardır.
 1. Kaliteli tohum kullanmak
 2. Etkili toprak işleme
 3. Etkili Sulama
 4. Etkili ve Doğru Gübreleme
 5. Doğru Zirai Mücadele uygulamaktır.
Bu faktörlerin en önemlisi Toprak Analize göre yapılan Etkili ve Doğru gübrelemedir.
Toprak analiz parasını verene kadar fazladan bir çuval daha atayım istediğim ürünü elde ederim mantığı artık rafta kalmıştır. Çünkü bu mantık her şeyden önce cebe zarardır. Değerli Çiftçiler Analiz parasından kaçmanıza gerek yoktur. Çünkü Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Analiz yaptıran çiftçiye dekar başına 1 YTL destekleme veriyor. Bakanlığın açıklamasına göre bu miktar daha da artacak. Tarla bitkileri için bir numune 60 dekara kadar geçerlidir. Böylece analiz parası bedavaya getirilebilir. En önemlisi çiftçi toprak analizine göre gübreleme yaptığında elde edeceği kardır. Toprak analiz ücretiyle kar kıyaslaması çok yanlış olur. Bu fark kendi yetiştiricilik yaptığım ürünlerde ki karım en az % 50 olmuştur.

Numune alınışı
Tek yıllık bitkiler için bitkinin etkili kök bölgesi olan 0-30 cm, Meyve ağaçları için de 0-30cm, 30-60cm den numune alınır.

Ekim dikimden 1-2 ay önce tarlanın bütünü temsil edecek şekilde Zik-zak'lı yürünerek 30-70 adımda bir toprak örneği alınır. En az 10 yerden toprak örneği alıp plastik bir kova içinde iyice karıştırıp içinden 1 kg kadar alıp kese veya naylon poşete konur.
Numunenin etiket bilgileri rutubetten yazıların silinmemesi için kurşun kalemle,
 1. Ürün cinsi
 2. Ürün Sezonu
 3. Meyve ise yaşı
 4. Sulama şekli
 5. Adres bilgileri yazılır.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca onaylı bir laboratuara kargo ile gönderilir veya elden götürülür.
Analiz sonuçlarına göre gübrelemede dikkat edilecek önemli hususlar;
Önce Gübreyi tarif edelim, İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini bulunduran bileşiklere gübre denir.

Gübreleme
Bitkilerin ihtiyacı olan gübrelerin çevreye zarar vermeden topraktan veya yapraktan bitkilere verilme işlemine denir.

Bitkiler her yıl hasattan sonra elde edilen ürünle birlikte topraktan bitki besin maddeleri kaldırırlar, bunun yanında yağmur ve sulama suları topraktan bitki besin maddeleri erozyona uğratarak kayıplar meydana getirir. İşte bitki besin maddelerince gittikçe fakirleşen topraklara dengeli bir gübreleme yapılmadığında toprakların verimlilikleri yıldan yıla azalış gösterir. En sonunda bu topraklar tamamen verim güçlerini yitirebilirler.

Bitkilerde insan ve hayvanlar gibi büyüyüp gelişmeleri için beslenmek zorundadırlar.
Onun için toprağı besleyelim ki toprakta bizi beslesin.

Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre 16 tane mutlak besin elementleri tespit edilmiştir.
 1. Makro bitki besin elementleri: Bitkiler tarafında fazla tüketildikleri için makro elemenler denmektedir. Bunlar 9 tanedir. Karbon C,Hidrojen H,Oksijen O,Azot N,Fosfor P,Potasyum K,Kükürt S,Kalsiyum Ca ve Magnezyum Mg dur.
 2. Mikro bitki besin elementleri: Bitkiler tarafından az tüketildikleri için mikro elementler denmektedir. Bunlar 7 tanedir. Demir Fe, Mangan Mn, Bakır Cu, Çinko Zn, Molibden Mo, Bor B ve Klor Cl dur.
 3. Diğer elementler: Bitki büyümesine ve insan sağlığına faydalı olup mutlak bitki besin elementleri sınıfına dahil değildirler. Bunlar da 7 tanedir. Silisyum Si, Kobalt Co, Selenyum Se,Aluminyum Al,Vanadyum V,Nikel Ni ve Kadmiyum Cd'dır.
Karbon, karbondioksit halinden havadan, Hidrojen ve Oksijen su ile temin edildiğinden C;H;O için gübreleme programı yapılmaz Makro ve mikro elementlere göre gübreleme programları ayarlanır.

Ancak gübreleme programı çok uzmanlık isteyen bir konudur.

Minimum yasası: Almanya bilim adamı Liebig'e göre bir bitkinin gelişebilmesi en az (minimum)durumda olan bitkiye göre gelişir.

Yani bir bitki besin elementi az ise diğer bitki besin elementleri ne kadar artırılsa da istenilen maksimum verim elde edilemez.

Örnek olarak bir Toprak Analiz Raporu şöyledir.

Toprak Analiz Sonucuna Gübreleme Programı yapılırken şunlara dikkat etmek gerekir.
Bunlara ilaveten Su ve Bitki analizleri yapılarak en doğru sonuca varılır.
Örneğin damla sulamada suyun bikarbonatına fosforik asit veya Nitrik asit verilir.
Yine sulama sularında fazla nitrat varsa verilen azotlu gübre miktarından düşülür.

Meyve ağaçları yaşlandıkça bitki besin elementleri kök bölgesine tam ulaşmağından topraktaki tutunmadan dolayı element noksanlığı ortaya çıkar. Böyle durumlarda yapraktan gübre uygulaması yapılabilir.
 1. Toprağın bünyesine göre gübre zamanları ve miktarları hesaplanır. Kumlu topraklarda yıkanma olunca sık aralıklarla ve daha fazla gübre verilir. Killi toprakta kayıp azdır. Tınlı bünye tüm bitkiler için idealdir. Toprak yapısını düzeltmek için en ideali Hayvan gübresi'dir.
  Bunun yanında hayvan gübresi toprağın fiziğini, kimyasını ve biyolojisini düzeltir.
 2. Toprağın kireç miktarına bakılarak Uygun olan gübreler verilir. Kireçli topraklar Demir çinko gibi bazı elementleri fiske (tutarak) ederek kloroz (sararma) meydana getirir. Kireç miktarına bakılarak yetiştirilecek ürün tercihi yapılabilir.
 3. Toprağın PH'ına bakılarak, Bitkilerin PH istekleri dikkate alarak analizi yapılan toprağa ekilmek veya dikilmek istenen ürün uygunluğuna bakılır. Gübrelerin PH'ı dikkate alarak gübreleme önerisi yapılır. Örneğin PH'ı K. Alkali olan bir toprağa fosforlu gübrelerden Tabana DAP gübresi damla sulama yapılıyorsa üst gübre olarak PH'ı 2 civarında olan Üre Fosfat gibi düşük PH'lı Gübreler önerilir. Yine Demir eksiğinde de topraktan % 6 Fe EDDHA şelatlı (Pençe) gübre verilir. Asitli Topraklara TSP önerilir.
 4. Toprağın tuzluluk durumuna bakılarak bitkilerin yetişebilecekleri Optimum EC değerlerine ve meydana gelecek ürün kaybına göre yetiştirilecek ürün ve gübre seçimi yapılır. Gübrelerin EC miktarı önemlidir. Yüksek klorlu gübrelerden kaçınmak gerekir. Yoksa zamanla toprakları çoraklaştırılarak kullanılmaz hale getirilir.
 5. Organik Maddeye bakılarak gübre verilir. Organik Madde yetersiz ise iyice yanmış hayvan gübresi ekim veya dikimden önce dekara 4-8 ton verilir. Yanmış hayvan gübresinin bitki besin maddeleri oranı azdır.(Ortalama element içeriği N=2,P=1,K=2).Burada ki en büyük faydası toprağın biyolojik ve mikro biyolojisini düzeltir. Verilen gübrelerin faydalanma oranı önemli ölçüde artırır. Genellikle Türkiye toprakları organik madde yönünden fakirdir. İstenen organik Madde( OM).% 3-5 olmasıdır. Bunun için toprağın PH, Kirecine iklim ve zamana göre Azotlu gübre ayarlanır.
 6. Analiz raporundaki Makro ve mikro elementlerin alınabilir miktarlarına bakılarak eksik olan bitki besin elementi tamamlanır. Şöyle formüle edilir.
Hedeflenen bitki besin elementi ihtiyacı-Alınabilir element arasındaki fark hesaplanır eksik olan tamamlanır.

Bunun yanında gübreleme programları topraktan kaldırılan ürün miktarı, bitkilerin gelişme dönemleri, meyve ise yaşı, iklim özellikleri, sulama şekli, elementlerin alınabilirlikleri, toprak yapısı, gübre kayıpları, toprak ve bitkideki hareketlilik durumları dikkate alınarak gübreleme programları yapılır.

Örneğin Toprakta Fosfor immobil (hareketsiz)'dır. 1 yıl için de toprakta 3-5 cm aşağıya inebiliyor, Potasyum hareketsiz 5-8 cm Azot ise toprakta mobil (hareketli ) olup 50 cm aşağıya ve yanlara hareket eder. Bu durumlar göz önüne alınarak gübreleme programları yapılır.

Örneğin Fosfor ne kadar verilirse verilsin fiksasyon(tutunma) gibi sebeplerden dolayı bitki % 70'ini alamıyor. Bu kayıplar, hareketsizlik ve toprak yapısı dikkate alarak fosforlu gübrenin miktarı hesaplanır.

Yalnız Toprak Analiz Raporları toprağın tam künyesini ortaya çıkartınca her zaman öyle kolay olmuyor. Bitki besin elementleri arasındaki teşvik(Sinerjik) ve engelleme (Antogonistik) bilinmelidir.

Bir besin fazlalılığı diğer bir besinin alımını engellediği gibi, bir besin diğerinin alımını kolaylaştırır.

Örneğin Analiz sonucunda alınabilir Potasyum yeterli olmasına rağmen halen Potasyum içerikli gübre veriliyor sorusu soruluyor.

Cevap olarak misal verirsek 200 kg/da dane buğday ürün kaldırılıyorsa potasyumlu gübreye gerek yoktur. Ancak 20 ton/da domates kaldırılıyorsa verilir. Ülkemiz topraklarının çoğunun PH ve kireç oranı yüksektir. Şöyle ki Kalsiyum/Potasyum (Ca/K) oranı = 12/1'den çoksa potasyum noksanlığı ortaya çıkar ve yine Ortalama Olarak Azot/Potasyum oranı = 2/1'den çoksa potasyum noksanlığı ortaya çıkar. İşte bu dengeleri sağlamak için gerekli olan miktarda potasyum element içerikli gübre verilir.

Önemli olan bazı elementlerin uygun değer oranları şöyledir.
Ca/K =12,
Mg/K=2
Ca/M=6
P/Zn=300
Fe/Mn=2

Elementlerin bitki tarafından alınabilir formları:
Mo -Molibden MoO4
Cu -Bakır Cu+ ve Cu++ ( Daha kolay)
Zn -Çinko Zn+2
Mn -Mangan Mn+2
B - Bor (Bo3)-3 , (B407)-2
Cl -Klor Net değil
Fe - Demir Fe+3 , Fe+2 ( Makro mikro sınırı)
S - Kükürt (So4)-2
P - Fosfor (H2po4)- ,(Hpo4)-2
Mg-Magnezyum Mg+2
Ca-Calsiyum Ca+2
K -Potasyum K+
N -Azot (No3)- , (NH4)+
O2-Oksijen O2, H2O
C -Karbon Co2
H -Hidrojen H2O

Emin EMRE
eemre@doktolab.com
Laboratuar Sorumlusu
DOKTOLAB

Etiketler: , , , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 16:33 | 0 yorum

31 Ekim 2008 Cuma

Bitki Beslemesinde Kalsiyum'un Hayati Rolü - 2

Kalsiyum Nitratın Toprağa Faydaları

Besleme değerine ek olarak, Kalsiyum nitrat kullanımı kumlu veya killi topraklarda, humid bölgelerdeki asitli topraklardan arid alanlardaki tuzlu-alkalin topraklara değin çeşitli faydalar sağlamaktadır

Toprak yapısına faydaları
Topraklar az kalsiyum veya çok sodyum içeren sularla sulandığında topraktaki kil parçaları yayılabilirler. Bunun sonucunda su ve oksijen infiltrasyon oranları azalır ve büyüme koşulları fakirleşir.

Suda çözünebilir Kalsiyum dağılmış topraklarda gözeneklerin açılmasını sağlar. Kalsiyum nitratın düzenli kullanımı toprak yapısını iyileştirir, parçacıkları bir araya getirir, sabit ve gözenekli bir oluşum sağlar. Su infiltrasyonunu ve toprak havalanmasını iyileştirir.

Asidik topraklar
Asidik topraklarda yetiştirilen bitkilerde görülen Ca noksanlığı amonyum ve üre azotu içeren gübrelerin kullanımıyla daha telaffuz edilir bir hal almıştır. Azotlu gübrelerin bir çoğunun asitleştirici etkileri, asitli topraklardaki yarayışlı kalsiyum miktarını azaltır. Kalsiyum Nitrat suda çözünebilir kalsiyum içerir ve toprağı asitleştirici reaksiyonları yoktur.

Asitli topraklarda düzenli Kalsiyum nitrat kullanımı kireç uygulamalarını azaltır. Bu uygulama, toprağın asidik olduğu humid bölgelerde veya toprak pH'ı ile toprak yapısının iyileştirilmesi için kireçlemenin gerekli olduğu bölgelerde önem kazanmaktadır.

Kireçlemeyle beraber Kalsiyum nitrat uygulaması artan toprak asitliğiyle mücadelede yardımcı olur. Ayrıca asidik tropikal topraklarda çoğunlukla bulunan yüksek mangan ve alüminyum seviyelerinin toksin etkilerini azaltır.

Kalsiyum nitrat toprağı asitleştirmez, toprak pH'ını iyileştirir, molibden ve demir gibi iz elementlerin yarayışlılığını sağlar.

Tuzlu topraklar
Tuzlu topraklar fazla miktarda sodyum ile magnezyum klorit ve sülfatları şeklinde çok miktarda tuz içerir. Kurak alanlardaki topraklarda tuz birikmesi karakteristik bir özelliktir ve kayda değer bir verim kaybına sebep olur. Özellikle drenajın zayıf ve sulama suyunda aşırı miktarda sodyum olan koşullarda, sodyum toprakta kolaylıkla kalsiyumun yerini alır.

Kalsiyum kök hücre zarlarından sodyumun uzaklaştırılmasında önemli bir rol oynar. Araştırmalar kalsiyumun tuza hassas bitkilerde sodyum ve kloritlerin kök bölgesinde oluşturdukları öldürücü etkiye karşı bitkiyi koruduğunu göstermektedir.

Tuzlu toprakların geri kazanılması sodyumun kalsiyumla yer değiştirmesini gerektirmektedir. Kalsiyum nitratın içerdiği suda çözünebilir formdaki kalsiyum zararlı konsantrasyonlardaki Sodyuma karşı hareket eder. Hareket halindeki kalsiyum toprak solüsyonundaki ya da toprak parçacıklarına asılı durumda olan sodyumla yer değiştirir. Daha sonra doğru bir şekilde yapılan yıkamayla sodyum kök bölgesinden aşağılara drene edilerek uzaklaştırılır. Böylece bitki büyümesini olumsuz yönde etkileri bertaraf edilir.

Toprak parçacıklarında Kalsiyumun sodyumla yer değiştirmesi sonucu su ve oksijen penetrasyonu iyileşir, toprak işlenmeye uygun bir hal alır.

Alkalin topraklar
Alkalin topraklar sodalı topraklar olarak da adlandırılır. Sodyum içeriği toplam değişebilir katyonların % 15 ini aşan miktarlardadır. Alkalin topraklar içerdiği sodyum karbonatları sebebiyle pH'ı (8 - 10) yüksektir.

Tuzlu topraklardaki besin maddeleri içeriği normal bitki büyümesi için gerekli olan elementlerce dengesizdir. Yarayışlı formda kalsiyum ve potasyumca fakirdir. Bitkiler sağlıklı gelişemezler ve zayıf düşerler.

Yüksek seviyedeki değişebilir sodyum seviyesi veya topraktaki serbest sodyum karbonat kil parçacıklarının dağılıp yayılmasına da yol açar. Böylece toprağın su geçirgenliği azalır, yapısı ters etkilenir. Nemliyken yapışkan bir hal alırken, kuruduğunda sıkı ve sert bir haldedir.

Suda çözünebilir kalsiyum toprak çözeltisinde erimiş ve değişebilir sodyum ve sodyum tuzlarıyla yer değiştirir, ve sodyum sulamayla rahatlıkla topraktan yıkanır. Bundan ötürü alkali topraklarda Kalsiyum nitratın kullanımı toprak yapısını iyileştirmekte ve bitkisel üretim esnasında sodyum miktarını azaltmakta kullanılabilecek en iyi araçtır.

Kalkerli topraklar
Kalkerli topraklarda suda çözünürlükleri az olan bol miktarda kalsiyum ve magnezyum karbonatları bulunur. Kalkerli topraklar daha çok yarı kurak ve kurak bölgelerde bulunur. Genellikle kayda değer miktarda yüksek değişebilir kalsiyum içerir. Ancak bu kalsiyum her zaman bitkiye yarayışlı değildir; kalsiyum katyonu kil parçacıklarına adsorbe edilebilir ya da diğer mineral veya organik maddelerle çözünmez bileşikler oluşturabilir(Fiksasyon).

Dahası, yıllardır yapılan yoğun sulama, yüksek verimlilik, bitkilerce topraktan kaldırılan büyük kalsiyum oranları ve yoğun amonyum ve üre gübreleri kullanımı ki kireci çözünür hale getirirler; topraktaki yarayışlı kalsiyumu oldukça tüketmişlerdir. Böylece suda çözünebilir formda kalsiyum içeren kalsiyum nitrat gübresinin kullanımı sulama imkanlarının olduğu kalkerli topraklar için faydalıdır.Kalsiyum bitkiler için önemli bir besindir.


Kalsiyum bitkideki hastalıkları azaltır.
Kalsiyum Nitrat; "toprak ve bitki amenajman aracı"

Hazırlayan
Alim Çağlayan
Pazar Geliştirme Departmanı
Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Etiketler: , , , , , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 10:42 | 1 yorum


DRT LOGO
Doktor Tarsa Tarım
San. ve Tic. A.Ş.

Antalya, Türkiye

1987 yılında ticaret hayatına bitki yetiştirme grubu elemanlarından torf ithalatı ve pazarlaması ile başlamıştır. Doktor Tarsa şu anda 3000'in üzerinde ürün çeşidi ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet vererek gelişmeye devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için...

Üyelik

Bilgi: E-bültenimiz ellerine ulaşmamış olanlar webmaster@drt.com.tr adresine bildirebilirler.