1.AMAÇ

Şirket kaynaklarının ve bilgilerinin kullanımı, çıkar çatışmaları ve diğer kurumlarla olan ilişkilerde uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, iş ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

2.KAPSAM

Doktor Tarsa Şirketler Grubunun temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarımıza rehberlik ederken tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur.

Etik kuralları, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir.

3.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI

Şirket Etik İlke ve davranış Kuralları Prosedürü 20.09.2018 Tarihli 2018/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlik kazanmış ve yürürlüğe girmiştir.

4.UYGULAMA

Doktor Tarsa A.Ş. şirketinin tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm şirket çalışanları; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler.

5.1 Davranış İlkelerimiz
 • İşimizi güven üstüne inşa ederiz.
  Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. insanların güvenip itimat edebileceği ve işini düzgün ve etik şekilde yürüten bir şirket olarak bilinmelidir.
 • Beklentileri aşma isteğimizde yenilikçiyiz.
  Sektörel iş etiği ilkelerine uyum da dâhil olmak üzere iş yapma kültürü söz konusu olduğunda, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. trendleri belirleyen olmalıdır.
 • Evrensel bir şirketiz ve çeşitliliği kucaklıyoruz.
  Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. farklılıklara önem veren ve kapsayıcı bir şekilde çeşitliliği teşvik eden, evrensel iş etiği ilkelerine bağlı bir şirkettir.
 • Sürdürülebilir sonuçlara değer veriyoruz.
  Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. sürdürülebilir mali sonuçlar vermekte; aynı zamanda, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve cazip bir işyeri sunmaktadır.

Hizmetlerimizi, uygun sosyal ve çevre koşulları altında üretir ve beklentilerini anlamak adına paydaşlarımızla diyalog içinde oluruz.

Kurumsal dünya vatandaşlığına inanıyoruz.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. mali, çevresel ve sosyal sonuçlar arasındaki dengeye inanmaktadır.

5.2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Hepimiz Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş’ nin Elçileriyiz!

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. müşterilerimize özgün, yaratıcı, sürdürülebilir hizmet ve çözümler üretmesiyle tanınır ve bilinir.

Küresel pazardaki konumumuzu ve itibarımızı sürdürüp geliştirmek açısından mali sonuçlara iş etiği ilkelerine bağlı kalarak ulaşmak bizim için önemlidir. Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak öncelikli etik değerlerimizdir.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. kuruluşundan beri

 • Ülke yasalarına uymayı
 • Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığı
 • Hiçbir zaman yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmamayı
 • Kamu çalışanının tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan veya olmayan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye yasağı olduğunu
 • Çalışanlarının rüşvet eyleminin suç olduğunu bildiğini ve bu eylemin suç olmasından öte, kendisinin ve aile bireylerinin de toplumun bir parçası olduğunun bilincinde olarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde her türlü rüşvetten kaçınması ve reddetmesi gerektiğini bildiğini
 • Yalnızca maddi değer taşımayan ve sürekliliği olmayan hediyeler verme ve kabul etmeyi
 • Sadece iş amaçlarına yönelik olarak ağırlamalar yapmayı
 • Doğruluk ve dürüstlüğün kişisel çıkarların üzerinde olduğunu
 • Kişisel çıkarların, şirket menfaatleri ve şirkete bağlılıkla çatıştığı durumlardan kaçınmayı
 • Görev sebebiyle çıkar sağlamama ve çıkar çatışmasına girmeme temel ilkesini
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nde belirtilen prensipleri desteklemeyi
 • Rızası olmadan hiç kimseyi istihdam etmemeyi ve çocuk işçi çalıştırmamayı
 • Hizmet sırasında edindiği resmi ya da gizli belgelerden haksız olarak faydalanmamayı ve faydalandırmamayı
 • Kamu görevlileri ve müşteriler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı, hak ve ödevlerini bilmeyi
 • Görevlerini yerine getirirken, kabul ettiği etik sözleşmelerinde taahhüt ettiği hususları hatırlayarak, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, şeffaflık ve profesyonellik değerlerini esas alarak hareket etmeyi, tüm çalışanlarıyla ilke edinmiştir.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. açıkladığı ilkelerini zaman içerisinde gelişen yaşam koşullarına göre güncelleştirmeyi çağdaş toplumun bir parçası olarak faaliyetlerine devam etmenin kaçınılmaz bir şartı olarak görmektedir.

Hizmet ve çözümlerimizin sürdürülebilir olması yeterli değil; davranışımız da sürdürülebilir olmalıdır.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. adı, daima insan haklarına saygı, uygun çalışma koşulları, sosyal ve çevresel konulara hassasiyet gibi kavramlarla ile birlikte anılmalıdır. Kararlarımız ve hareketlerimiz, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin, hizmetlerini müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çevre yararına geliştirmek üzere sürekli çalıştığı gerçeğini yansıtmalıdır.

Şirket idari ve ticari fonksiyonları içinde nerede çalışırsanız çalışın, sizler Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin elçilerisiniz. Bu nedenle, sizden profesyonelliğimizi yansıtan ciddiyette ve tüm insanlar ile kültürlere saygılı davranmanızı bekliyoruz. Yönetici iseniz, çalışanlarınız için iyi bir örnek teşkil etmeli, onlara Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin değerleri ile politikalarına sadık olma konusunda rehber ve yardımcı olmalısınız.

Çalışanlarımız, her gün, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin itibarı ve işi için önemli kararlar vermeleri gereken durumlarla karşılaşıyor. Bu durumların çoğunluğunda, çalışanlarımızın doğru olanı yaptıklarını biliyoruz. Ancak, doğru kararın ne olması gerektiği konusunda değerlendirme yapmanın zor olabileceği hallerde ikilemler yaşanabilir.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. İş Etiği Rehberi’nde, şirket kimliğimizin özünü oluşturan etik ilkeler anlatılmaktadır. Rehber, değerlerimize ve politikalarımıza uygun yaşamanız için size destek sağlayacaktır. Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin kararlarınızın arkasında durmasını bu rehbere uygun davranarak sağlayabilirsiniz.

Saygılarımla,
Ali Behzat Özman
Yönetim Kurulu Başkanı

5.3 Etik İlkeler
5.3.1 Giriş

İş Etiği ve Davranış Kuralları Prosedürü, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin etik ilkelerini üç ana bölüme ayırarak ana hatlarıyla özetlemektedir:

 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ve çalışanlarımız
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ve dış ortaklarımız
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ve toplum

Bu prosedür bir referans olup içindekiler tablosu ele alınan konular hakkında genel bilgi verir.

Bu ilkeler, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin çoğunluk hissesi sahibi olduğu iştirakler ve ortak teşebbüsler dâhil olmak üzere tüm Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. çalışanları ile temsilcilerine rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. İş Etiği ve Davranış Kuralları Prosedürü, sadece şirket içi kullanıma yöneliktir.

Şüphesiz, bu prosedürde açıkça cevaplanmayan sorular ve ikilemler olacaktır. Böyle bir durumda, işle ilgili etik ikilemler hakkında danışmanlık sunan ve yardımda bulunan müdürünüz, etik ve uyum yöneticiniz veya Etik Kurulu ile iletişime geçin.

Fikir almak, danışmak ve yardım istemek, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin itibarını tehlikeye atmamak için atacağınız ilk ve en önemli adım olacaktır.

Genel soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

5.3.2 Etik ilkelere kimler uymalıdır?

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. 'te çalışan herkes, etik ilkelerimize uymalıdır. Bu ilkeler tüm çalışanlar, yöneticiler, stajyerler, temsilciler, iş ortaklarımız( İştiraklerimiz, acentalarımız vb) , paydaşlarımız(Tedarikçilerimiz, Danışmanlarımız, Müşterilerimiz vb) için eşit ölçüde geçerlidir.

Etik ilke ihlallerini nasıl bildireceğim?

Etik ilkelerle çelişen veya herhangi bir şekilde Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’ye zarar verebilecek ya da Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin itibarını zedeleyebilecek bir durumu fark ettiğinizde, derhal harekete geçmeli ve aşağıdaki Etik Hattı üzerinden Etik ve Uyum yöneticisine bildirmelisiniz:

E-mai : etik@drt.com.tr
WhatsApp : 0505 180 76 76

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. “Misillemeyi Önleme Politikası” ile bildirimde bulunan kişinin hiçbir şekilde ihbarından dolayı bir ceza alma kaygısı olmamasını ve de ihbardan dolayı çıkabilecek misillemelere karşı da ihbarcıyı koruyacağını taahhüt eder.

DOKTOR TARSA TARIM SAN. TİC. A.Ş. VE DIŞ ORTAKLARIMIZ
5.4.1 Yaptırımlar ve Ambargolar

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. dünyanın dört bir yanına hizmet götürmektedir. Bu nedenle farklı hukuk sistemlerinin kanun ve yönetmeliklerine tabidir.

Ticari yaptırımlar, ambargo ve ticareti etkileyebilecek hükümet emirleri veya politikaları da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ihracat ve ithalat kanunlarına uyma gerekliliği Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. Politikalarında kendisini göstermektedir.

Bir ülkeden diğer ülkeye bir hizmetin veya teknolojinin ihraç edilip edilmeyeceği, tedariki yapılan ürünün niteliği, menşe ülkesi, son kullanımı ve son kullanıcısı gibi faktörlere bağlıdır. Yaptırımlar ve ambargo, bireyler ve kuruluşlar olarak adlandırılan belirli ülkelerle ve belirli son kullanımlar için yapılan işlemleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. çalışanlarından bu kısıtlamaların farkında olmalarını ve bir işleme girmeden veya taşımacılık yapmadan önce gerekli belgelerin tamamlanmış olduğundan emin olmalarını bekler.

5.4.2 Suiistimal, Yolsuzluk ve Rüşvet

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’de yolsuzluğa müsamaha gösterilmez.

Yolsuzluk, bir kişinin görevini kendi veya Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin çıkarı için suiistimal etmesi veya karşı tarafın suiistimaline sebep olacak bir teklifte bulunmasıdır. Diğer hususların yanı sıra, rüşvet, kara para aklama, gasp, haraç ve yakınları kayırma (nepotizm- bir kişinin akrabaları veya arkadaşlarına iltimas geçmesi) suistimal kapsamına girer.

Rüşvet, değerli bir eşya (teklif, vaat, bağış, hediye/para veya kredi) almanız veya vermeniz, dolayısıyla, haksız (yani, dürüst ve yasal elde edilmeyen) bir avantaj elde etmeniz veya sağlamanız durumunda meydana gelir. Rüşvet suçunun işlenmesi için Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. çalışanı tarafından teklif veya ima edilmiş olması yeterlidir.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş iş veya ticari avantaj kazanmak amacıyla, kamu görevlileri ve özel kişileri uygunsuz şekilde etkilemek maksadıyla bu kişilere ödeme, hizmet, hediye, ağırlama veya değerli herhangi bir şey teklif ve temin edilmesini ya da bu kişilerden alınmasını kabul etmez. Üçüncü taraflar aracılığıyla uygunsuz ödemeler yapılmasını da yasaklar.

Üçüncü taraflar; müşterileri, tedarikçileri, danışmanları, alt işverenleri/taşeronları, imtiyaz sahiplerini, aracıları/komisyoncuları, muhasebe ve hukuk firmalarını, vize başvuru acentalarını, izinler veya denetim sertifikaları sağlayan şirketleri, girişim ortaklarını vb. kişiler olarak tanımlanmaktadır. Türüne bakılmaksızın şirket namına ve hesabına iş yapan veya bunları gerçekleştiren tüm üçüncü kişiler bu kapsamdadır.

Rüşvet, yalnızca nakit ödemeleri değil, aynı zamanda seyahat, okul ücretleri, hayırsever bağışlar ve diğer avantajlar gibi değerli nüshaları da kapsamaktadır.

Bu konularla ilgili tereddütte kaldığınız bir durum olması halinde Etik ve Uyum Yönetici ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Rüşvet ve Yolsuzluk, cezalandırılır ve hem Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. hem de ilgili çalışanlar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. büyük meblağlı para cezaları ve tazminat ödeme cezasına çarptırılma, yetkililerin kapsamlı denetimleri, ihalelerden men edilme ve itibarını kaybetme riskiyle karşılaşır. Yolsuzluğa karışan çalışanlar kişisel para cezaları, kişisel zarar sorumluluğu, işten çıkarılma ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalır.

Yolsuzlukla mücadele ilke ve kurallarımız, özellikle iş ortakları ve yetkililerle iletişim içinde olan çalışanlara yönelik Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. “YMYS.POL01 Yolsuzlukla Mücadele Politikası” nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin yolsuzlukla mücadeleye yönelik ilkeleri, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin çoğunluk hissesi bulunan iştirakler ve ortak teşebbüsler dâhil olmak üzere Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin adının geçtiği tüm şirketler için geçerlidir.

Tedarik zincirimizde olan üçüncü tarafların mevzuat ihlali ve diğer etik dışı hareketlerinden sorumlu tutulabiliriz; bu nedenle, üçüncü taraflar da yolsuzlukla mücadele politikamızın ilkelerine uymalıdır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Yolsuzluğun hiçbir türüne karışmamalısınız.
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. adına hareket eden üçüncü tarafların yolsuzluğa karışmamasını sağlama konusunda yardımcı olmalısınız. Yerel makamlar dâhil olmak üzere dış ortaklarla sözleşme akdetmeniz halinde, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin yolsuzlukla mücadele politikasına uyulmasını sağlamalısınız.
 • Satın alma veya satış emri ile ilgili bir karar öncesi herhangi bir kamu görevlisi, müşteri, tedarikçi veya üçüncü taraf ile gizli sözleşme yapmamalısınız.
 • İş ortağının sunmakla yükümlü olduğu hizmetin karşılığı olmayan bir ödemeyi almayı reddetmelisiniz.
 • Kişisel çıkar sağlamayı veya dolandırıcılığı teşvik eden ticari işlemler yapmamalısınız.
 • Bir kamu veya özel iş ortağından herhangi bir yönüyle yolsuzluğu andıran bir teklif almanız halinde, bu durumu derhal yöneticinize veya Etik Hattına bildirmelisiniz.
 • Doğru davranıp davranmadığınıza dair şüpheleriniz var ise, bu durumu yöneticinizle görüşmeli veya Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler üst yöneticiler için geçerlidir:

 • İş ortakları ve yerel makamlar ile iletişim halinde olan çalışanların, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. Yolsuzlukla Mücadele Politikasında yer alan ilke ve kuralları bilmesini ve ilgili çalışanların Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programına katılmalarını sağlamalısınız.

Örnek Olaylar

Soru: Doktor Tarsa için yeni bir fabrika inşaatı planlıyorsunuz. Belediye ile yapılan görüşmelerde Belediye çalışanı inşaatın yapılacağı yerin yakınına okul binası gerektiğini bildiriyor. Belediye bu okul binasına bağışta bulunmanın yalnızca Doktor Tarsa’ nın yeni tesisi için planlama iznine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda gelecek planlarını da destekleyeceğini açıkça belirtmektedir. Ne yapmalısınız?

Cevap: Bu talep, uygulanabilir yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal edebilir. Bu durumu Doktor Tarsa Etik ve Uyum yöneticisine ve kendi yöneticinize bildirmeli, ona göre hareket etmelisiniz.

Soru: Yakın bir arkadaşınız, Doktor Tarsa’ nın başvurduğu iş yeri açma ruhsatı işlemlerini hızlandırabilecek herkesi tanıdığını ve belli bir ücret karşılığında ruhsatı hızlıca aldırabileceğini söylüyor. Ne yapmalısınız?

Cevap: Doktor Tarsa Tarım san. Ve Tic. A.Ş. iş süreçlerini hızlandırmak amacıyla herhangi bir ad altında herhangi bir ödeme yapmayı uygun bulmaz.

5.4.3 Kara Para Aklama ve Vergi İşlemleri

Kara para aklama: Yasadışı fonların gizlenmesi veya yasalmış gibi gösterilmesi işlemidir. Bu bazen suç geliri olarak adlandırılan para veya malın suç kaynağını, yasal bir iş faaliyeti bünyesinde gizlemeyi kapsamaktadır. Ayrıca suç veya terörizmi desteklemek için yasal fonların kullanımı da içermektedir

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’de kara para aklamaya müsamaha gösterilmez. Kara para aklama, terör dâhil olmak üzere yasadışı yollarla elde edilen paranın yasal ticari faaliyetlere yatırılması halinde gerçekleşir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Kara para aklama ile ilgili yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmelisiniz,
 • Yapmış olduğunuz işlemlerde bu mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz bir husus meydana gelirse bunu Etik ve Uyum Yöneticisine bildirmelisiniz,
 • Nakit ödemeleri veya tanınmayan üçüncü taraflarca düzenlenen çekleri kabul etmemelisiniz.
 • Kayıt veya raporlama koşullarını göz ardı eden işlemlerden kaçınmalısınız.
 • Kara para aklamasıyla ün salmış veya vergi cenneti olarak bilinen ülkeleri ya da bölgeleri (işletmenin, temel faaliyetinin böyle bir yerde olmaması halinde) kapsayan işlemlerden kaçınmalısınız.
 • Ödeme yapmak için geçerli bir sebebiniz yoksa ve bu konuya açık değilsek, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin hizmet almadığı ülkelere ödeme yapmaktan kaçınmalısınız.
 • Eksik, şüpheli veya yanlış ödeme bilgileri gibi kural sapmalarından kaçınmalısınız.
5.4.4 Kolaylaştırıcı Ödemeler

Kolaylaştırıcı ödemeler, hak kazanmış olduğunuz rutin bir işlemi gerçekleştirmesi için düşük rütbeli kamu görevlilerine ödenen ve ödenmemesi halinde şirket veya şirket çalışanları için ciddi gecikmelere ya da başka sorunlara neden olabilecek küçük sembolik tutarlardır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Ödemenin yapılmaması sağlığınızı veya kişisel güvenliğinizi tehlikeye sokmayacaksa ya da tüm seçenekleriniz tükenmediyse ve küçük bir tutar değilse, kolaylaştırıcı ödemeler yapmaktan daima kaçınmalısınız.
 • İstisna olarak kolaylaştırıcı ödeme yapmanız halinde, ödeme tutarını asgari tutmaya ve fatura almaya çalışmalısınız.
 • Kolaylaştırıcı ödeme yapmanız halinde, bu tutarın kolaylaştırıcı ödeme olarak kayıt altına alınmasını sağlamalısınız. Defter tutma koşulu, bir iş ortağının Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. adına kolaylaştırıcı ödeme yapması durumunda da geçerlidir. Raporlama ve şeffaflık, kanunen gereklidir ve kolaylaştırıcı ödemelerle mücadelenin temel unsurudur.
5.4.5 Korsanlık, Gasp ve Haraç

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. insanları şiddete karşı veya mülkleri tahripten koruması için suçlulara para ödemez.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Haraç ödemeniz istenmesi halinde, bu durumu müdürünüze veya Etik Kurulu’na bildirmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler da müdürler için geçerlidir:

 • • Haraçla ilgili tüm yaklaşımları Etik Kurulu’na bildirmelisiniz.
5.4.6 Hediye Ve Ağırlama

Hediye alıp vermek, çoğu ülkede, normal bir iş uygulaması ve saygı göstergesidir. Gelenekler, ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık göstermekte olup, uygun ve uygun olmayan şeyler arasında çok ince bir çizgi vardır. Büyük hediyeler, haksız avantaj elde etme veya bir kararı etkileme girişimi olarak algılanabilir.

Çalışanlarımızın hediye veya ağırlama alıp verirken sağduyulu davranacaklarından, muhakeme güçlerini kullanacaklarından ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla hediyeler vermeyeceklerinden eminiz. Şeffaflık sağlamak ve Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. çalışanlarını rüşvet şüphesine karşı korumak açısından tüm hediyelerin değeri bildirilmelidir.

Doktor Tarsa Hediye ve ağırlama ile ilgili çalışanları ilgilendiren ilkeler “YMYS.POL06 Hediye ve Ağırlama Politikası“ ile belirlenmiştir.

5.4.7 Bağış, Yardım, Sponsorluk ve Üyelikler

Bağış, yardım, sponsorluk ve üyelikler Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin çıkarlarıyla ilgili olması, değerlerimizi desteklemesi kaydıyla desteklenebilir.

Bağış, yardım, sponsorluk ve üyelikler, Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’ye asla haksız avantaj (yani; dürüst veya yasal yollarla elde edilmeyen ya da rüşvet olarak algılanabilecek avantaj) sağlamamalıdır.

YMYS.POL04 Bağış ve Yardım Politikası” tüm çalışanlar için rehber niteliğindedir ve uyulması zorunludur.

5.4.8 Rakiplerle olan ilişkiler ve Adil Rekabet

Müşterilerin en iyi hizmeti en uygun şekilde alabilmesi serbest pazarlama ve adil rekabet yoluyla mümkündür.

Rekabeti önleyici tüm davranışlar kanunlar ile yasaklanmıştır. Rekabeti engelleyici davranışları yasaklayan bu yasalara göre aykırılıklar aşağıdaki gibidir.

 • Rakiplerle, fiyat sabitleme, ihaleye fesat karıştırma, Pazar tahsisi ve tedariki kısıtlama dahil olmak üzere rekabete aykırı anlaşmalar yapmak,
 • Rekabetle ilgili hassas bilgileri rakiplerle paylaşmak,
 • Müşteri ve tedarikçilere kısıtlamalar dayatmak,
 • Pazar hâkimiyeti konumunu kötüye kullanmak,
 • Bazı birleşme ve devralma sözleşmeleri yapmak.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. tüm çalışanlarından yasalara uyumlu hareket etmelerini bekler.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. rekabet yasalarınca aykırılık içeren, hâkim pazar konumunun suiistimali veya serbest rekabeti engelleyen ya da kısıtlayan, diğer konular ile ilgili olarak rakiplerle her türlü yazılı veya sözlü anlaşma yapılmasını ya da uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Bu yasa, ilke ve kuralların ihlal edilmemesi Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. için çok önemlidir. Kural ihlalleri hem şirketimiz hem de ihlali yapan önetici için ayrı ayrı yüksek para cezalarına, hapis cezasına, iş kaybına ve itibar kaybına neden olabilir.

Adil bir rekabet ortamı için rakiplerle olan ilişkilerinde Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. çalışanlarından “YMYS.POL09 Rekabet Politikası” uymaları beklenir.

5.4.9 Rakiplerle İlgili Bilgi toplama

Rakiplerin koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olmak Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. için önemlidir, ancak bu bilgiler daima kişisel ve kurumsal fikri hakları koruyan yasalar ve yönetmelikler ve “YMYS.POL09 Rekabet Politikası” uyarınca etik bir şekilde toplanmalıdır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalara eksiksiz bir şekilde uyulur, rekabette doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün verilmez.
 • İştirak edilen toplantı, seminer veya tartışmalarda rekabet kurallarında öngörülen sınırların dışına çıkıldığı düşünüldüğünde dikkatli olunur ve gerekirse bu ortamlardan uzaklaşılır.
5.4.10 Resmi ve Kamu Kurumları ile olan İlişkiler
 • Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir.
 • Resmi kurumlarla olan ilişkilerde yanıltıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunulmaz. Var olan bir durumu olduğundan farklı göstererek Şirket lehine bir avantaj sağlamaya çalışılmaz, yasalar ve kanunlar nezdinde Şirket çıkarları sonuna kadar korunur.
 • Kanun, yasa ve düzenlemelerin uygulamaları hakkında tereddüt yaşandığında Şirketin Avukatına ve Mali Müşavire danışılır.
 • Ayrıcalıklı bir işlem karşılığında bir kamu görevlisine doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir menfaat teklif edilemez. Şirket menfaatine dahi olsa hiç kimseye kanun ve yasal düzenlemeler dışında nakit veya nakit benzeri ödeme yapılamaz.
 • Şirket adına hareket eden üçüncü şahısların da (temsilciler, danışmanlar gibi) Şirket adına yaptıkları işlerde bu türlü tekliflerden uzak durması sağlanır.
5.4.11 Müşteriler ve Tedarikçiler ile olan ilişkiler

Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin etik rehberimize uygun çalışmaları, kendileriyle olan işbirliğimizin temelidir.

 • Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde Şirket menfaatleri her zaman en üst seviyede gözetilir.
 • Müşteri ve tedarikçiler ile şahsi olarak -borç- alacak ilişkisi doğuracak işlemler gibi - karşılıklı veya karşılıksız menfaat ilişkisi kurulmaz.
 • Müşterilere verilen sözler tutulur, yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmaz.
 • Müşteri ve tedarikçiler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.
 • Müşteri ve tedarikçiler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve Şirket çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.
 • Müşterilere ve tedarikçilere saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları çerçevesinde davranılır.
 • Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde bulunulmaz.
 • Müşteri ve tedarikçilerin gizli bilgileri üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz.
 • Müşteri ve tedarikçilerle yapılan sözleşme ve protokollerin gereği yerine getirilir.
5.4.12 Yakın Akraba ve Arkadaşlar
 • Şirket içindeki görevler yerine getirilirken, aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar ile karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan bir iş ilişkisi içinde bulunulmaz.
 • Tedarikçi şirketlerde ve müşterilerde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar olması durumunda bu ilişkilerin bir çıkar çatışması oluşturmasına izin verilmez.
 • Şirket içinde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve yakın arkadaşlar var ise; bu ilişkilerin şirket içinde alınacak kararları etkilemesine izin verilmez. Tüm Şirket çalışanları her durumda tarafsızlığını korur ve idaresi altında çalışanları performansına, bilgi ve tecrübesine göre değerlendirir.
 • İşe alım kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları için işe alım kararı vermezler. Şirketin menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile işe alım kararı verilebilir.
 • Satın alma kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireylerinin, yakın akraba ve arkadaşlarının doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde satın alma kararı vermezler. Bu durumun değerlendirmelerde açık olarak belirtilmesi, Şirketin menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile satınalma kararı verilebilir.
 • Eski Şirket mensuplarının doğrudan/dolaylı olarak ortağı veya çalışanı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde ve bu şirketler ile yapılan her türlü işlerde bu durum açık bir şekilde belirtilir.
5.4.13 Hizmet ve Ürün Güvenliği

İş Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’ye ve ürün ve hizmetlerimize karşı güven oluşturmaya geldiğinde, hizmet/ürün güvenliği ve kalitesi temel unsurlardır. Bu nedenle, hizmet ve ürünlerimizin insanlara, çevreye veya varlıklara zarar verebilecek nitelikte özellikler taşımaması Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. için çok önemlidir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • İnsanların, çevrenin veya varlıkların zarar görmesine veya zarar görmesi riskine yol açabilecek ürün veya süreç hatalarından şüphelenmek için haklı nedenleriniz var ise, derhal müdürünüzle iletişime geçmelisiniz.

5.5 DOKTOR TARSA TARIM SAN. TİC. A.Ş. VE TOPLUM

5.5.1 İletişim ve şeffaflık

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin faaliyetleriyle ilgili açıklık ve dürüstlük, biz ve paydaşlarımız- yani; çalışanlarımız, iş ortaklarımız, basın mensupları ve faaliyet gösterdiğimiz sosyal toplum için önemlidir. Bu nedenle, finansal, sosyal ve çevresel sonuçları doğru ve şeffaf bir şekilde aktarır ve hem başarılarımızı hem de karşılaştığımız engelleri ortaya koyarız.

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. namına açıklamada bulunmak, şirket politikaları ve kararları, şirketin üretim, satış ve benzeri uygulamaları ile ilgili olarak beyanat vermek, röportaj yapmak ve rapor hazırlayıp sunmak hak ve sorumluluğu sadece Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. Genel Müdür onayı ile mümkündür.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin iletişim politikasına daima uymalısınız,
 • İletişime geçtiğiniz ve geçeceğiniz kişilerle açık, dürüst ve saygılı biçimde iletişim kurmalısınız,
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin bölge halkıyla iyi ilişki kurmasını sağlamaya yardımcı olmalısınız,
 • Yöneticinizin veya Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. Genel Müdür’ünün onayıyla sadece Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin genel stratejisi, mali durumu hakkında basın açıklaması yapmalı ya da şirketin dini ve siyasi konularla ilgili görüşlerini dile getirmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler de müdürler için geçerlidir:

 • Bölgenizdeki sorunların, çalışanlarla birlikte ele alınmasını ve gerekirse, ilgili makamların bilgilendirilmesini sağlamalısınız,
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin yeni kanun, yönetmelik ve kurallardan haberdar olabilmesi, yasal sorumluluklarının bilincinde ve hukuki haklarını kullanabilecek bilgi donanımına sahip olarak kararlar verebilmesi için ilgili makamlarla sürekli diyalog içinde olmalı ve bilginizi güncel tutmalısınız,
 • Yasalarca saklanması gereği belirtilen tüm belgelerin saklanmasını ve Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ile yerel makamların bu belgelere ulaşabilmesini sağlamalısınız.
5.5.2 Yerel Sosyal Bağlılık

Çoğu ülkede; Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ülke ve özellikle bölge halkı arasında tanınmış bir şirket olup, itibarımız burada yaşayan ve çalışan insanlar için büyük öneme sahiptir. Bu sebepten, "evimizi düzenli tutmamız" ve bölge halkıyla iyi ilişkiler kurmamız önemlidir. Bölge sakinlerinin haklarına ve yerel kültürüne saygı duyuyoruz. Bazı yerel topluluklarda ötekileştirilmiş ve hassas gruplar bulunabileceğinin farkındayız.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm müdürler için geçerlidir:

 • Çalışanlarınızın yerel kanunlara ve Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin ilkelerine bağlı kalmalarını sağlamalısınız.
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin yerel paydaşlarının ihtiyaçları ile beklentilerini öğrenmesini sağlamak açısından ilgili paydaşlarla sürekli diyalog içinde olmalısınız.
5.5.3 İnsan Hakları

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş faaliyet gösterdiği her yerde insan haklarına saygı göstermeyi ve insan haklarını korumayı taahhüt eder.

Aşağıda belirlenen hususların Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş bünyesinde bulunması kabul edilemez.

Bu maddelerden herhangi birini çalışma koşullarında barındıran bir üçüncü tarafla da çalışılması söz konusu olmamaktadır.

 • Çocuk işçiliği başta olmak üzere çocukların sömürülmesi
 • Fiziksel ceza yöntemi
 • Çalışanlara yönelik özellikle cinsiyet, köken, din veya cinsel tercih üzerinden şiddet uygulanması
 • Zorla veya zorunlu çalıştırma
 • İstihdam ve işe alma uygulamalarında yasadışı ayrımcılık
 • Güvensiz çalışma koşulları
 • Asgari ücret altında adam çalıştırma, maaş kesintileri
 • Yasadışı fazla mesai yönetmelikleri

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş çalışanlarından beklenen:

 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş ya da üçüncü taraflardan birinin insan haklarını korumak için tasarlanmış yasa ve yönetmeliklere uymaması durumuna şahit olduğunuzda veya bu yönde endişelere sahip olduğunuzda Etik ve Uyum Yöneticisi ile durumu paylaşın.

YMYS.POL03 Çocuk İşçi, Zorla Çalıştırma ve Genç İstihdamı Politikası” tüm yöneticilerimiz için bir rehberdir ve uyulması beklenir.

Örnek Olaylar:

Soru: Tedarikçimiz olan bir firmanın iş yerinde çocukları çalıştırdığına dair bir söylem duyuyorsunuz. Ne yapmalısınız?

Cevap: Söylentilerin doğruluk payı olup olmadığından emin olmak için Etik& Uyum yöneticisine durumu bildirmelisiniz. Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş insan hakları konularını ciddiye alır ve birlikte iş yaptığı firmalarda da bu hususun dikkate alınması bekler.

5.5.4 Çevresel Hususlar

Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. kirliliği önlemek, hizmet ve ürünlerimizi en az enerji tüketimi ve çevre üzerinde çok az olumsuz yetki bırakacak şekilde üretmek için etkili bir şekilde çalışmaktadır. Çevreyle ilgili çabalarımızı sürekli iyileştirmek, çevre sorumluluğunu teşvik etmek ve çevre dostu teknolojilerin gelişimi ile yayılmasına yardımcı olmak için söz verdik.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

 • Günlük işle ilgili görevlerinizde çevreyi dikkate almalısınız.
 • Size verilen çevresel talimatlara uymalısınız.
 • Çevre olaylarının sebeplerini tespit etmeye yardımcı olmalı ve bu tür olayların tekrarını önleme sürecine katılmalısınız.
 • Enerji ve diğer kaynakların tasarrufuna katkı sağlamalısınız.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm yöneticiler için geçerlidir:

 • Enerji tüketimi dâhil olmak üzere çevresel etkinin azaltılması konusunda örnek olmalısınız.
 • Çalışanlarınızın eğitim almasını ve çevre gerekliliklerine uymasını sağlamalısınız.
 • Doktor Tarsa Tarım San. Tic. A.Ş. ’nin faaliyetlerinin, çeşitli bitkiler ile hayvanların yaşamını (biyo-çeşitlilik) olumsuz yönde etkilememesini sağlamalısınız.

Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı