DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ KURALLARI

TEDARİKÇİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ

Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., tedarikçilerine genel hukuki mevzuata ve Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satınalma Etik Kuralları’na uymayı zorunlu kılmaktadır. Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş çalışacağı tedarikçileri kalite-fiyat dengesi, geçmiş performans, pazar koşulları, referanslar vb. ilkeler olduğu kadar karşılıklı güven esasına da dayanarak belirlemektedir. Kalite yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimi sertifikaları bulunan, ekolojik dengeye hassasiyet gösteren, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan tedarikçiler Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından tedarikçi seçimi kapsamında diğer kriterlerle birlikte öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Bu sebeple, sorumlu satınalma politikamızın gereği olarak tedarikçilerimizden beklentimiz:

1. YASAL UYGULAMALAR

Ticaret

Doktor Tarsa Tarım uluslararası bir şirket olup, ticari faaliyetlerinde uluslararası ihracat, ithalat ve ticaret yasalarına uygun hareket eder. Tedarikçiler de tüm ulusal ve Uluslarası ticaret denetlemelerine, uluslararası ihracat ve ithalat yasalarına ve yönetmeliklerine uymalıdır.


Rekabet Hukuku

Mal ve Hizmet sağlayan tüm özel ve tüzel kişilikli Tedarikçiler , iş yaptıkları yetki ve sorumluluk alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmayı kabul eder. Tedarikçiler Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uyulması Tedarikçiler İş etiği kurallarının tüm çalışanlarına bildirmesi ve çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlaması İş Etiği kurallarının çalışanların sürekli ulaşabilecekleri yerlerde olmasıdır.


Rüşvet ve Yolsuzluk

Tedarikçilerin herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermesi, teklif etmesi, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmesi yasaktır. Doktor Tarsa tedarikçileri iş etiği kuralları:

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

1. Yasal uygulamalar
2. Çalışma koşulları
3. Etik kurallar
4. İş sağlığı ve güvenliği
5. Çevre başlıklarında vurgulanmıştır.


Zorla Çalıştırma

Tedarikçi sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır.


Çocuk İşgücü

Tedarikçi çocuk işgücü kullanmayacaktır. Yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) sözleşmesi No.138’de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar, tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılamaz.


Taciz

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.


Tazminat ve Ücretlendirme

Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.


Çalışma Saatleri

Tedarikçiler, yerel mevzuat daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.


Fark Gözetmeme

Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar.


Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü

Tedarikçilerde çalışanlar kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. Tedarikçiler çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu örgütlere girmelerinden dolayı tehdit edilmemelidir.

3. ETİK KURALLAR

İş Kayıtları

Tedarikçi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.


Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Tedarikçi tarafından Doktor Tarsa 'ten alınmış belge, ticari ve teknik bilgiler, iki taraf arasında “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Tedarikçi, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, know-how, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini (“Ticari Sır” veya “Gizli Bilgi”) gizli tutmalı, Doktor Tarsa ’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamalıdır.


Fikri ve Sınai Haklar

Doktor Tarsa tedarikçiye lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Tedarikçi kaynaklı nedenden dolayı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (Doktor Tarsa , diğer tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere tedarikçi ödemek zorundadır.


Çıkar Çatışması

Tedarikçi, uygunsuzluk ya da çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınmalıdır.


Hediye Almak ve Vermek

Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği içi tedarikçilerimizden beklentimiz;
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymaları,
2. Çalışanları, stajyerler ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmalarıdır.

5. ÇEVREYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE KORUNMA

Doktor Tarsa , çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden çevre mevzuatına uyumunun düzenli takibini, çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.

İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tedarikçilere yapılan denetlemelerinde, tedarikçilerin iş etiği kurallarına uyumluluğu da sorgulanır, uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenir ve takip denetimleriyle de yapılan iyileştirmeler kontrol edilir.
Doktor Tarsa , yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir. Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Tel: +90 (242) 249 46 46
E-mail : purchasing@drt.com.tr

Doktor Tarsa , iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı